Chính sách giảm 30% thuế TNDN năm 2020
Chính sách giảm 30% thuế TNDN năm 2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định này có hiệu lực kể từ...
Công văn 10462/SCT-QLTM ngày 08/11/2017 của SCT
Công văn 10462/SCT-QLTM ngày 08/11/2017 của SCT
Kính gửi các đơn vị thông tin để kết nối sản phẩm từ các tỉnh thành đến thương nhân: Công văn 10462/SCT-QLTM ngày 08/11/2017 của SCT