Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận lần thứ II (Nhiệm kỳ 2012 -2017)

Thông tin của những thành viên của Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Phú Nhuận lần thứ II - Nhiệm kỳ từ năm 2012 - 2017. Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Phú Nhuận gồm có 23 thành viên với những nội dung chi tiết
 
  

Cơ cấu tổ chức khác