ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRUNG TÂM XÚC TIẾN

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (ITPC)

Số: 893/TM - ITPC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

THƯ MỜI

 

Kính gửi: Quý cơ quan

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Họp tháo gỡ khó khăn lần thứ 131).

Kính mời đại diện đơn vị tham dự:

§  Thời gian:        08g00 – 11g30, Thứ Sáu ngày 12/12/2014.

§  Địa điểm:         Hội trường lầu 4 Khách sạn Grand – số 08, Đồng Khởi, Quận 1 – TP.HCM.

§   Nội dung:        Trả lời các câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp.

§  Phí tham dự:    Miễn phí.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 11/12/2014 bằng fax hoặc email. Nếu đơn vị có câu hỏi vướng mắc đề nghị gửi qua email trước ngày 5/12/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư – Tổ Đối thoại

Địa chỉ:          51 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1 - TP.HCM

Điện thoại:     3910 1304             Fax: 3910 5589

Email:            doithoai@itpc.gov.vn

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, (N)

 

 

 

 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG ĐỐI THOẠI

DN – CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KT. GIÁM ĐỐC ITPC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Phi Vân

BUỔI ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP

VÀ LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Họp tháo gỡ khó khăn lần thứ 131)

Ngày 12/12/2014

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 

Tên Công ty: ……………………………………………………………………………

Ông/ Bà: ……………………………………….    Chức vụ: ……………………….....

Điện thoại: ………………. …………………….    Fax: ………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

Câu hỏi, vấn đề cần giải đáp: (nếu nhiều câu hỏi, vui lòng gởi file đính kèm bằng e-mail)

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 11/12/2014 bằng fax hoặc email. Nếu đơn vị có câu hỏi vướng mắc đề nghị gửi qua email trước ngày 5/12/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM – Tổ Đối thoại

Địa chỉ:           51 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1 - TP.HCM.

Điện thoại:     3910 1304                 Fax: 3910 5589

Email:              doithoai@itpc.gov.vn

Hoạt Động Hội khác