ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN PHÚ NHUẬN
 BAN THƯỜNG TRỰC
 

Số: …. / MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú Nhuận, ngày 20 tháng 01 năm 2018
 
DANH SÁCH TỔNG HỢP
NHU CẦU HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO (KỂ CẢ HỘ MỚI VƯỢT CHUẨN) CẦN PHƯƠNG TIỆN SINH KẾ
 
STT
Họ và tên thành viên hộ nghèo, cận nghèo
Năm sinh,
 mã số hộ
 
Địa chỉ
Hoành cảnh  gia đình
Nhu cầu phương tiện sinh kế
Đề xuất nguồn hỗ trợ (vận động mạnh thường quân)
Ghi chú
 
 
1
LÊ NHẤT DUY
1987 – 27058010005
N02
19/46 Cô Bắc
Phường 1
Hộ có 4 nhân khẩu:
anh Duy cần xe máy chạy thuê giao bánh kẹo nuôi 2 con nhỏ và vợ là bệnh nhân chạy thận nhân tạo 3 lần/1tuần
Xe máy chạy xe ôm
 
 
2
TRẦN NGỌC TOÀN
1965
2706102003 HKN
2/24 Cô Giang, phường 2
Ông Toàn là thợ son nước, cần xe máy đi làm để có việc việc làm ổn định
Xe gắn máy
 
 
3
NGUYỄN HUỲNH ANH KHÔI
1996
27061030074 HKN
450/5 Phan Xich Long, phường 2
Gia đình có 2 nhân khẩu làm bảo vệ, vợ làm tạp vụ, 3 con còn nhỏ đang đi học
Xe gắn máy
 
 
4
PHẠM HOÀI SƠN
(Hộ ông Nguyễn Văn Đức – khu phô 1)
1995
27046010029
N3A
100/129/9 Thích Quảng Đức, phường 5
Hộ có 15 thành viên, bản thân mới bị tai nạn giao thông, hiện đã xin được việc làm nhưng chưa có phương tiện đi lại
Xe máy đi làm bếp
 
 
 
5
TRẦN HOÀNG ÂN  
1993
27052040185
HCN
198/5 Trần Kế Xương, phường 7
Hộ cận nghèo
Xe gắn máy chạy xe ôm
 
 
6
TRẦN THỊ DUYỆT
1962
Hộ khó khăn
59/1A Phan Đăng Lưu, phường 7
Hộ khó khăn
Xe máy đi làm
 
 
7
NGUYỆN PHƯỚC LỘC
1998
27064040052
N02
64/2B Nguyễn Văn Trỗi,
phường 8
Quân nhân mới xuất ngũ
Xe máy chạy xe ôm
 
 
8
NGUYỄN ĐỘC LẬP
1979
27082030097
150/21 Huỳnh Văn Bánh, phường 12
Cha mẹ già, bản thân là đối tượng hồi gia
Xe máy chạy xe ôm
 
 
9
NGUYỄN VĂN CHÁNH
1966
27067030036
HCN
54/1A Duy Tân
phường 15
Ông Chánh chạy xe ôm nuôi con bại não , hiện nay xe quá cũ
Xe máy chạy xe ôm
 
 
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
     Đặng Thị Lý
                                                                                     
 
 
 
 
 

Hoạt Động Hội khác