Thư Mời Tham dự Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Phước và doanh nghiệp TP.HCM

Kính mời quý Doanh nghiệp hội viên tham gia Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Phước và doanh nghiệp TP.HCM
 

Hoạt Động Hội khác