Hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với dịch vụ và tiền bản quyền

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với dịch vụ và tiền bản quyền.
 
Theo đó, trường hợp các khoản thu nhập của nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp các dịch vụ được thực hiện ngoài Việt Nam như: Xúc tiến hoạt động quảng bá, quảng cáo… thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu.

Trường hợp các khoản thu nhập của Nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như: Xúc tiến hoạt động quảng bá, quảng cáo… thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

Trường hợp khoản thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được từ chuyển giao cho nhà sản xuất các bí quyết liên quan đến công nghệ cũng như kinh doanh đối với sản phẩm mà khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền bản quyền theo quy định thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của nhà thầu.

Trường hợp đơn vị không tách riêng được các khoản thu nhập chịu thuế nhà thầu và các khoản thu nhập không chịu thuế nhà thầu thì thuế nhà thầu được tính chung cho cả hợp đồng.
Nguồn: Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS 

Văn Bản Mới khác