Thông Báo Một Số Điểm Mới Về Thuế Gía Trị Gia Tăng, Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Và Quản LýThuế

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo một số điểm mới về thuế Gía trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế (Áp dụng từ 01/7/2016)
 

Văn Bản Mới khác